i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Čj


Český jazyk – I.stupeňČJL1-Hygienické návyky při čtení a psaní
ČJL2-Sluchová diferenciace
ČJL3-Zraková diferanciace
ČJL4-Prostorová diferenciace
ČJL5-Sluchová analýza a syntéza
ČJL6a-M
ČJL6b-A
ČJL6c-L
ČJL6d-E
ČJL6e-S

ČJL6f-O
ČJL6g-P
ČJL6h-U
ČJL6ch-I

ČJL7-zásobník
ČJL8-ou,au,eu ČJL9-di,ti,ni-dy,ty,nyk(pru­s)Acplaceno
ČJL10-slabiky dě,tě,ně,bě,p­ě,vě,mě
ČJL11-Slovo, slabika, hláska, písmeno 

ČJL12-abeceda
ČJL13-Druhy vět, pořádek slov
ČJL14-Psaní u,ú,ů ČJL15-Tvrdé slabiky
ČJL16-Měkké slabiky
ČJL17-Samohlásky krátké, dvojhlásky

ČJL18-Samohlásky dlouhé
ČJL19-Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
ČJL20-Velká písmena ve vlastních jménech

ČJL21-Slabikotvorné r,l
ČJL22-Význam slov synonyma,antonyma
ČJL23-Význam slov – slova nadřazená, podřazená
ČJL24-Věta jednoduchá, souvětí
ČJL25-Vyjmenovaná slova po B
ČJL26-Vyjmenovaná slova po L
ČJL27-Vyjmenovaná slova po M
ČJL28-Vyjmenovaná slova po P
ČJL29-Vyjmenovaná slova po S
ČJL30-Vyjmenovaná slova po V

ČJL31-Vyjmenovaná slova po Z
ČJL32-Slovní druhy – přehled
ČJL33-Podstatná jména
ČJL34-Přídavná jména
ČJL35-Zájmena
ČJL36-Číslovka
ČJL37-Slovesa
ČJL38-Příslovce
ČJL39-Předložky
ČJL40-Spojky

ČJL41-Částice
ČJL42-Citoslovce
ČJL43-Podmět a přísudek
ČJL44-Pádové otázky
ČJL45-Větné vzorce
ČJL46-Skloňování podstatných jmen – rod a číslo
ČJL47-Význam slov
ČJL48-Stavba slov
ČJL49-Předpony a předložky
ČJL50 – předpony

ČJL51– slovesa
ČJL52– slovesa zvratná, slovesné tvary
ČJL53 – časování sloves v minulém čase
ČJL54 – časování sloves v přítomném čase
ČJL55 – časování sloves v budoucím čase
ČJL56-přehled vzorů podstatných jmen-zásobník
ČJL57-Podstatná jména rodu středního – vzor město
ČJL58-Podstatná jména rodu středního – vzor moře
ČJL59-Podstatná jména rodu středního – vzor kuře
ČJL60-Podstatná jména rodu středního – vzor stavení

ČJL61-Podstatná jména rodu ženského – vzor žena
ČJL62-Podstatná jména rodu ženského – vzor růže
ČJL63-Podstatná jména rodu ženského – vzor píseň
ČJL64-Podstatná jména rodu ženského – vzor kost
ČJL65 – vzor pán
ČJL66 – vzor hrad
ČJL67-vzor muž
ČJL68.vzor stroj
ČJL69-Stavba věty jednoduché, základní stavební dvojice
ČJL70-Shoda podmětu s přísudkem – rod střední

ČJL71-Shoda podmětu a přísudku
ČJL72-Shoda podmětu s přísudkem – rod mužský
ČJL73-Souvětí
ČJL74-Předpony s-,z-,vz-
ČJL75-Předpony roz-,bez-
ČJL76-Předpony od-,nad-,pod-,před-
ČJL77-Předpony ob-,v-
ČJL78-Ú uprostřed slova
ČJL79-Přehled vzorů přídavných jmen
ČJL80-Přídavná jména tvrdá

ČJL81-Přídavná jména měkká
ČJL82-Přídavná jména přivlastňovací
ČJL83-Skloňování zájmen, druhy
ČJL84-Skloňování číslovek, druhy
ČJL85-Slovesný způsob
ČJL86-Přímá řeč
ČJL87-Stavba slova
ČJL88-Základní větné členy – druhy podmětů
ČJL89-Slovesa – osoba, číslo, slovesný způsob
ČJL90-Podstatná jména rodu mužského – vzor předseda, soudce

ČJL91-Význam slov – homonyma
ČJL92-Shoda přísudku s podmětem – několikanásobný podmět
ČJL93-Popis věci a osoby, pracovní postup
ČJL94-Dopis, adresa
ČJL95-Inzerát
ČJL96-SMS, e-mail
ČJL97-Omluvenka
ČJL98-Pozvánka
ČJL99-Pozdrav
ČJL100-Blahopřání

ČJL101-Reklama
ČJL102-Přihláška, dotazník
ČJL103-Líčení zážitků
ČJL104-vypravování, osnova
ČJL105-Oznámení, zpráva
ČJL106-Báseň
ČJL107-Pohádka
ČJL108-Bajka
ČJL109-Povídka
ČJL110-Pověst

ČJL111-Próza a poezie
ČJL112-Procvičování a příklady – zájmena
ČJL113-Procvičování a příklady – Vyjmenovaná slova po B
ČJL114-Procvičování a příklady – Abeceda
ČJL115-Procvičování a příklady – koncovky přídavných jmen
ČJL116-Procvičování a příklady – slovní druhy
ČJL117-Procvičení a příklady – slovní druhy
ČJL118-Procvičení a příklady – koncovky podstatných jmen rodu mužského
ČJL119-Procvičování a příklady – vlastní a obecná jména
ČJL120-Literární pojmy – Báseň

Český jazyk – II.stupeň

CJ1 Obecné poučení o jazyce
CJ2 Jazykové příručky
CJ3 Jazykové rodiny, vývoj čj
CJ4 Tvoření slov, stavba slova
CJ5 Slovní druhy, podstatná jména
CJ6 Vlastní jména přejatá a VM
CJ7 Odchylky od skloňování podstatných jmen
CJ8 Přídavná jména, kategorie, pravopis
CJ9 Přídavná jména, stupňování, jmenné tvary
CJ10 Zájmena
CJ11 Číslovky
CJ12 Slovesa
CJ13 Příslovce
CJ14 Gramatické slovní druhy
CJ15 Základní větné členy
CJ16 Rozvíjející větné členy
CJ17 Druhy vět
CJ18 Významové poměry, interpunkce
CJ19 Sloh a komunikace
CJ20 Vypravování a přímá řeč
CJ21 Popis prostý
CJ22 Charakteristika
CJ23 Líčení
CJ24 Žánry v publicistickém stylu
CJ25 Dopis
CJ26 Slohové útvary administratiního stylu
CJ27 Výpisky, výtah, výklad
CJ28 Úvaha, diskuze
CJ29 Proslov
CJ30 Bajky
CJ31 Pohádky
CJ32 Příběhy z dávných dob
CJ33 Balady a romance
CJ34 Poezie
CJ35 Próza s dětským hrdinou
CJ36 Prozaické žánry
CJ37 Drama,Hudebně-dramatické žánry
CJ38 Nejstarší literární památky
CJ39 Počátky písemn. a č. literatury
CJ40 Středověká literatura
CJ41 Humanismus ve světové literatuře
CJ42 Humanismus v české literatuře
CJ43 Klasicismus
CJ44 Národní obrození
CJ45 Literatura 2.poloviny 19.stol.
CJ46 Preromantismus, romantismus
CJ47 Realismus, naturalismus
CJ48 Světová lit. 1.pol. 20.století
CJ49 Svět. lit. 2.pol. 20. století
CJ50 Česká literatura 1.pol. 20.století
CJ51 Česká literatura 2.pol. 20.století
CJ52 Současná literatura
CJ53 Význam slov
CJ54 Současná literatura
CJ55 Význam slov
CJ56 Pravopis přídavných jmen
CJ57 Shoda podmětu s přísudkem
CJ58 Čárka ve větě jednoduché
CJ59 Čárka v souvětí
CJ60 Pravopis, stavba slova

Unknown column 'hp' in 'field list'