i

Nové vlastní dopravní hřiště ....

  

Kotva

Poslední školní den ...smutné, veselé ..těžko říci    

...pár videjííček od krtečků ..... 

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
12.10.2019

 

22.10.  Divadelní představení MD Děčín, 4.A,B,C (9.45)

24.10.  Hasík exkurze, 2.B (7.45) 

24.10.  Veletrh Děčín 9.A,B (12.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2019-2020

 
 
Loga projektů

 

Škola pro všechny

Inkluze do škol 

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školObědy pro děti

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Matematika


Matematika – I.stupeň

M1-Prostorová orientace
M2-Číslice 1–3
M3-Sčítání a odčítání v oboru 1–5
M4-Sčítání a odčítání v oboru 0–10
M5-Numerace do 20
M6-Sčítání v oboru 10–20
M7-Odčítání v oboru 10–20
M8-Sčítání 0–20 (bez přechodu)
M9-Odčítání 0–20 (bez přechodu)
M10-Vztah více o, méně o

M11-Sčítání 0–20 (s přechodem)
M12-Odčítání 0–20 (s přechodem)
M13-Desítky – jednotky
M14-Numerace do 100
M15-Sčítání desítek
M16-Odčítání desítek
M17-Sčítání a odčítání v oboru do 100 (bez přechodu)
M18-Sčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
M19-Odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
M20-Násobení 2

M21-dělení 2
M22-Násobení a dělení číslem 1 a 10
M23-Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
M24-Písemné sšítání dvojciferných čísel v oboru do 100
M25-Písemné odčítání dvojciferných čísel v obodru do 100
M26– Zaokrouhlování čísla na desítky v oboru do 100
M27-Přirozená čísla v oboru do 1000 – numerace
M28-Porovnávání čísel v oboru do 1000
M29-Pamětné sčítání a odčítání do 1000
M30-Jednotky délky (km, m, dm ,cm, mm)

M31-Jednotky hmotnosti (t, kg, g)
M32-Jednotky objemu (l, dl, hl)
M33– Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky
M34-Pamětné sčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
M35-Pamětné odčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
M36-Písemné sčítání v oboru do 1000
M37-Písemné odčítání v oboru do 1000
M38-Dělení se zbytkem
M39-Násobení a dělení mimo obor násobilek (nás. násobků deseti + dělení mimo obor násobilek)
M40-Dělení násobků deseti jednocifernými čís­ly

M41-Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem pomocí rozkladu
M42-Násobení trojciferných čísel jednocif. činitelem pomocí rozkladu
M43– Jednotky času (h, min, s)
M44-Písemné násobení jednociferným činitelem
M45-Práce s kalkulačkou
M46-Práce s diagramy
M47-Písemné dělení jednociferným dělitelem
M48-Čísla do 10 000 numerace
M49-Porovnávání čísel v oboru přirozených čísel do 10 000
M50-Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10 000

M51-Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce
M52-Písemné sčítání v oboru přir. čísel do 10 000
M53-Písemné odčítání v oboru přir. čísel do 10 000
M54-Pamětné násobení a dělení do 10 000
M55-Pamětné násobení a dělení (jeden z činitelů je násobkem čísla 10 např 5.1000=5000)
M56-Rovnice, neznámá
M57-Písemné násobení dvojciferným činitelem
M58-Přímá a nepřímá úměrnost
M59-Zlomky + výpočty částí z celku
M60– Řešení slovních úloh

M61-Nerovnice (32‹ x ‹ 40)
M62– Aritmetický průměr
M63-Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M64– Římské číslice
M65– Pamětné dělení se zbytkem
M66-Písemné dělení dvojciferným dělitelem
M67-Průměrná rychlost
M68– Obor přirozených čísel do 1 000 000 diferenciace porovnávání
M69-Desetinná čísla (práce s desetinným zlomkem)
M70-Porovnávání desetinných čísel

M71– Sčítání des. čísel
M72-Odčítání des. čísel
M73-Zaokrouhlování des. čísel
M74-Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M75-Násobení a dělení des. čísel deseti a stem
M76-Násobení a dělení des. čísel přirozeným číslem
M77-Des. čísla se třemi des. místy ®
M78-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–4
M79-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 0–6
M80-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–8

M81– Procvičení a příklady – násobení číslem 3
M82-Procvičení a příklady – násobení číslem 4
M83– Procvičení a příklady – násobení číslem 5
M84-Procvičení a příklady – násobením číslem 6
M85-Procvičení a příklady – násobením číslem 7
M86-Procvičení a příklady – násobení číslem 8
M87-Procvičení a příklady – násobení číslem 9
M88-Číselné rébusy
M89-Hříčky se zápalkami a pavučinové rébusy
M90-Logické úlohy

Matematika – II.stupeň

M1 Desetinná čísla
M2 Desetinná čísla
M3 Dělitelnost
M4 Osová souměrnost
M5 Úhel a jeho velikost
M6 Výšky v trojúhelníku
M7 Těžnice v trojúhelníku
M8 Konstrukce trojúhelníku
M9 Konstrukce trojúhelníku typu SuS
M10 Konstrukce trojúhelníku typu uSu

M11 Kružnice trojúhelníku opsaná
M12 Krychle a kvádr
M13 Síť a povrch krychle a kvádru
M14 Objem krychle a kvádru
M15 Celá čísla
M16 Zlomky
M17 Zlomky
M18 Poměr
M19 Přímá úměrnost
M20 Nepřímá úměrnost

M21Trojčlenka
M22 Procenta
M23 Středová souměrnost
M24 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků I.
M25 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků II.
M26 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků III.-konstrukce
M27 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků I.
M28 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků II.
M29 Síť a povrch kolmého hranolu
M30 Objem kolmého hranolu

M31 Druhá a třetí mocnina
M32 Druhá odmocnina
M33 Pythagorova věta
M34 Mocniny s přirozeným mocnitelem
M35 Vlastnosti kruhu a kružnice
M36 Obvod a obsah kruhu
M37 Povrch a objem válce
M38 Výrazy
M39 Mnohočleny
M40 Vzorce pro dvojčleny

M41 Rozkládání mnohočlenů
M42 Řešení rovnic
M43 Lomené výrazy
M44 Lomené výrazy
M45 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
M46 Podobnost
M47 Soustavy rovnic I.
M48 Soustavy rovnic II.
M49 Soustavy rovnic III.
M50 Slovní úlohy řešené rovnicí

M51 Slovní úlohy řešené rovnicí – o pohybu
M52 Slovní úlohy řešené rovnicí – o práci a činnosti
M53 Slovní úlohy řešené rovnicí – směsi a roztoky
M54 Slovní úlohy řešené soustavou rovnic o dvou neznámých
M55 Lineární a jiné funkce
M56 Goniometrické funkce I.
M57 Goniometrické funkce II.
M58 Povrch jehlanu,kužele a koule
M59 Objem jehlanu,kužele a koule
M60 Goniometrické funkce III.

M61 Kružnice trojúhelníku vepsaná

Unknown column 'hp' in 'field list'